Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật

Chủ nhiệm: Phan Thế Phước Long. Năm hoàn thành: 2018 (Sản phẩm đề tài:  01 Bài báo đăng tạp chí Quốc tế khác; 02 Bài báo đăng tạp chí Trong nước; 01 Sách giáo trình; Đào tạo 01 Thạc sĩ; 02 Sản phẩm ứng dụng)