I. Video clip giới thiệu về Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng.

 

 

II. Tập san kỷ yếu Chào mừng Thành lập Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng.