NGUỒN DỮ DIỆU DÙNG THỐNG NHẤT TOÀN TRƯỜNG

1. Logo – Tiêu đề:

2.  Font chữ sử dụng trong Nhận dạng học hiệu:

Font UTM-AVO

3. Slide:    

 

1. File mẫu Giấy mời – Thư mời – Thư ngỏ

Tải file tại đây

 

3. Bảng tên để bàn:

Tải file tại đây

4. Hình nền:

5. Giấy chứng nhận: 

Tải file tại đây.

6. Giấy khen:

Tải file tại đây