Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả

Cổng thông tin Đào tạo Tín chỉ

Hỗ trợ học tập trực tuyến

Thư viện

Cổng thông tin giảng viên

Cổng kháo sát chất lượng đào tạo dành cho SV

Lý lịch khoa học ĐHĐN

Khảo sát thông tin

Tra cứu Văn bằng tốt nghiệp

Bản tin định kỳ

05

Ngành Đào tạo Đại học chính quy

20

Đào tạo liên thông, Đào tạo liên tục CME

04

Cơ sở thực tập chính: BV Đà Nẵng,BV Phụ sản – Nhi, BV Răng Hàm Mặt….

1600

Quy mô sinh viên

195

Đội ngũ giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm

300

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023