BAN GIÁM HIỆU


 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Nguyên tắc làm việc của Ban Giám hiệu

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Đại học Đà Nẵng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và triển khai thực hiện theo lĩnh vực công tác được Hiệu trưởng phân công, được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng để giải quyết các công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về các quyết định của mình. Đối với các vấn đề lớn thuộc về chiến lược, kế hoạch nhiệm kỳ, kế hoạch năm, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau có ảnh hưởng đến hoạt động chung của Trường, vấn đề có liên quan mảng công tác của Phó Hiệu trưởng khác thì chủ động trao đổi với Phó Hiệu trưởng lĩnh vực liên quan để phối hợp chỉ đạo và xin ý kiến Hiệu trưởng thống nhất trước khi quyết định.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

1. Hiệu trưởng TS.BS. Lê Viết Nho:

Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của Trường, trực tiếp phụ trách một số mảng công tác thuộc tổ chức – cán bộ, hành chính, cơ sở vật chất, tài chính và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế lớn của Trường.

1.1. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

– Tố chức bộ máy: công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch; công tác xây dựng đê án tô chức, sắp xếp, thành lập, quy chế tổ chức hoạt động các đơn vị mới của Khoa; quan hệ phối hợp giữa các đơn vị thuộc Trường;

– Công tác cán bộ: công tác chính trị – tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên;

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước;

– Công tác thi đua – khen thưởng; thanh tra – pháp chế;

– Công tác hành chính, văn phòng;

– Công tác cơ sở vật chất: đầu tư, mua sắm và quản lý sử dụng tài sản công;

– Công tác kế hoạch – tài chính;

– Công tác hợp tác quốc tế: các đối tác quốc tế lớn, truyền thống và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế quan trọng do Đại học Đà Nẵng chủ trì;

– Công tác an ninh – quốc phòng;

– Công tác phối hợp giữa Trường Y Dược và Trung tâm Y khoa;

– Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Y khoa và Trưởng bộ môn Nội.

1.2. Phụ trách chỉ đạo các đơn vị:

– Tổ Hành chính tổng hợp, trong đó có bộ phận tài chính – kế toán;

– Tổ Công nghệ thông tin truyền thông & Thư viện;

– Các bộ môn khối ngành Răng Hàm Mặt, khối ngành Dược học, bộ môn Nội và bộ môn Hóa học.

1.3. Quan hệ đối ngoại:

– Phụ trách công tác đối ngoại với các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương cấp thành phố Đà Nằng;

– Phụ trách công tác đối ngoại với các trường đại học, các bệnh viện lớn trong nước, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi, Bệnh viện C;

– Tham gia các sự kiện trọng đại của các trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng; các bệnh viện, cơ sở y tế là đối tác và cơ sở thực hành của Trường.

1.4. Ký các văn bản:

– Tất cả các văn bản của Trường Y Dược được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Y Dược;

– Các văn bản thuộc ủy quyền của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

1.5. Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Hành chính tổng hợp.

2. Phó Hiệu trưởng TS.BS. Lê Viết Nhiệm:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác đào tạo, đổi mới chương trình đào tạo; khảo thí, đảm bảo chất lượng; công tác sinh viên; phụ trách quan hệ đối ngoại với một số bệnh viện và trường thành viên liên quan Trường Y Dược theo sự phân công; đối ngoại với chính quyền địa phương phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn; tham gia chính cùng Trưởng khoa Dự án PHER; thay thế điều hành Trường khi Hiệu trưởng đi vắng.

2.1. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

– Công tác tuyển sinh: đại học, sau đại học, đào tạo liên tục;

– Công tác đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo liên tục;

– Công tác xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo; xây dựng và triển khai các đề án đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy – học; và công tác sinh viên;

– Công tác lựa chọn và biên soạn giáo trình;

– Công tác khảo thí;

– Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Công tác sinh viên: các hoạt động, phong trào sinh viên và các chế độ chính sách của sinh viên và học viên;

– Chỉ đạo công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, … trong tổ chức các ngày kỷ niệm thành lập, các hoạt động của đoàn thể;

– Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

– Kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ Đào tạo và Trưởng Bộ môn Nhiễm – Vi sinh – Ký sinh trùng;

– Và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.2. Phụ trách chỉ đạo các đơn vị:

– Tổ Đào tạo;

– Tổ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục;

– Tổ Công tác sinh viên;

– Các bộ môn Điều dưỡng, Phụ sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Liên khoa hệ Nội, Nhiễm – Vi sinh – Ký sinh trùng và Trung tâm Thí nghiệm – Tiền lâm sàng.

2.3. Quan hệ đối ngoại:

– Phụ trách quan hệ Viện – Trường, đối ngoại với chính quyền địa phương phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn;

– Tham gia các sự kiện liên quan:

+ Các trường thành viên & đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh;

+ Các bệnh viện và cơ sở y tế: Các bệnh viện, đơn vị y tế thuộc tỉnh Quảng Nam, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận cẩm Lệ, Huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

2.4. Ký các văn bản:

– Các kế hoạch, quy chế, quy định, quy trình, bảng phân công nhiệm vụ, …, thuộc các lĩnh vực công tác được giao phụ trách;

– Các chủ trương, đề xuất Đại học Đà Nẵng các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi đã thống nhất trong Ban Giám hiệu.

2.5. Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Đào tạo.

3. Phó Hiệu trưởng ThS.BSCKII. Lê Kim Trọng:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác công nghệ thông tin, truyền thông, thư viện; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; phụ trách quan hệ đối ngoại với một số bệnh viện, doanh nghiệp và trường thành viên liên quan Trường Y Dược theo sự phân công; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động; tham gia chính:

3.1. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

– Công tác nghiên cứu khoa học;

– Công tác hợp tác quốc tế: chỉ đạo và trực tiếp tham gia các hoạt động tiếp khách quốc tế, trừ các đối tác lớn, truyền thống thì báo cáo Hiệu trưởng để phân công phù hợp;

– Công tác bảo vệ môi trường: chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện đúng các quy định về công tác môi trường như quản lý chất thải y tế, quản lý an toàn bức xạ;

– Chỉ đạo công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn trong tổ chức các ngày kỷ niệm thành lập, các hoạt động của đoàn thể;

– Phụ trách quan hệ với các doanh nghiệp;

– Kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y khoa và Phó Trưởng Bộ môn Ngoại và Tạo hình thẩm mỹ;

– Và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.2. Phụ trách chỉ đạo các đơn vị:

– Tổ Khoa học & Họp tác quốc tế;

– Các bộ môn: Y học chức năng & xét nghiệm Y học, Giải phẫu, Y tế công cộng & Dịch tễ học lâm sàng; Ngoại và Tạo hình thẩm mỹ, Liên khoa hệ Ngoại, Chân đoán hình ảnh.

3.3. Quan hệ đối ngoại:

– Phụ trách công tác đối ngoại với các trường thành viên;

– Tham gia các sự kiện liên quan:

+ Các Trường thành viên & đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nằng: Các đơn vị trực thuộc cơ quan Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm.

+ Các bệnh viện và cơ sở y tế: Các bệnh viện, đơn vị y tế thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng).

3.4. Ký các văn bản:

– Các Kế hoạch, quy chế, quy định, quy trình, bảng phân công nhiệm vụ,… , thuộc các lĩnh vực công tác được giao phụ trách;

– Các chủ trương, đề xuất các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi đã thống nhất trong Ban Giám hiệu.

3.5. Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Khoa học & Hợp tác quốc tế.

4. Phó Hiệu trưởng TS.BS. Trần Đình Vinh:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác sau:

4.1. Phụ trách phân công giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng, y chỉ đạo công tác đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

4.2. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ môn Phụ sản.

4.3. Tham gia vào Hội đồng Khoa học và Đào tạo, và Hội đồng khác (nếu có) của Trường Y Dược.

4.4. Phối hợp các công tác Hợp tác quốc tế có liên quan đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Phó Hiệu trưởng TS.BS. Lê Đức Nhân:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác sau:

5.1. Phụ trách phân công giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng, chỉ đạo công tác đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện Đà Nẵng.

5.2. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ môn Hồi sức cấp cứu – Liên khoa hệ Nội.

5.3. Tham gia vào Hội đồng Khoa học và Đào tạo, và Hội đồng khác (nếu có) của Trường Y Dược.

5.4. Phối hợp các công tác họp tác quốc tế có liên quan đến Bệnh viện Đà Nang.

5.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

BAN GIÁM HIỆU


 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Nguyên tắc làm việc của Ban Giám hiệu

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Đại học Đà Nẵng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và triển khai thực hiện theo lĩnh vực công tác được Hiệu trưởng phân công, được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng để giải quyết các công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về các quyết định của mình. Đối với các vấn đề lớn thuộc về chiến lược, kế hoạch nhiệm kỳ, kế hoạch năm, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau có ảnh hưởng đến hoạt động chung của Trường, vấn đề có liên quan mảng công tác của Phó Hiệu trưởng khác thì chủ động trao đổi với Phó Hiệu trưởng lĩnh vực liên quan để phối hợp chỉ đạo và xin ý kiến Hiệu trưởng thống nhất trước khi quyết định.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

1. Hiệu trưởng TS.BS. Lê Viết Nho:

Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của Trường, trực tiếp phụ trách một số mảng công tác thuộc tổ chức – cán bộ, hành chính, cơ sở vật chất, tài chính và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế lớn của Trường.

1.1. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

– Tố chức bộ máy: công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch; công tác xây dựng đê án tô chức, sắp xếp, thành lập, quy chế tổ chức hoạt động các đơn vị mới của Khoa; quan hệ phối hợp giữa các đơn vị thuộc Trường;

– Công tác cán bộ: công tác chính trị – tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên;

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước;

– Công tác thi đua – khen thưởng; thanh tra – pháp chế;

– Công tác hành chính, văn phòng;

– Công tác cơ sở vật chất: đầu tư, mua sắm và quản lý sử dụng tài sản công;

– Công tác kế hoạch – tài chính;

– Công tác hợp tác quốc tế: các đối tác quốc tế lớn, truyền thống và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế quan trọng do Đại học Đà Nẵng chủ trì;

– Công tác an ninh – quốc phòng;

– Công tác phối hợp giữa Trường Y Dược và Trung tâm Y khoa;

– Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Y khoa và Trưởng bộ môn Nội.

1.2. Phụ trách chỉ đạo các đơn vị:

– Tổ Hành chính tổng hợp, trong đó có bộ phận tài chính – kế toán;

– Tổ Công nghệ thông tin truyền thông & Thư viện;

– Các bộ môn khối ngành Răng Hàm Mặt, khối ngành Dược học, bộ môn Nội và bộ môn Hóa học.

1.3. Quan hệ đối ngoại:

– Phụ trách công tác đối ngoại với các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương cấp thành phố Đà Nằng;

– Phụ trách công tác đối ngoại với các trường đại học, các bệnh viện lớn trong nước, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi, Bệnh viện C;

– Tham gia các sự kiện trọng đại của các trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng; các bệnh viện, cơ sở y tế là đối tác và cơ sở thực hành của Trường.

1.4. Ký các văn bản:

– Tất cả các văn bản của Trường Y Dược được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Y Dược;

– Các văn bản thuộc ủy quyền của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

1.5. Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Hành chính tổng hợp.

2. Phó Hiệu trưởng TS.BS. Lê Viết Nhiệm:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác đào tạo, đổi mới chương trình đào tạo; khảo thí, đảm bảo chất lượng; công tác sinh viên; phụ trách quan hệ đối ngoại với một số bệnh viện và trường thành viên liên quan Trường Y Dược theo sự phân công; đối ngoại với chính quyền địa phương phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn; tham gia chính cùng Trưởng khoa Dự án PHER; thay thế điều hành Trường khi Hiệu trưởng đi vắng.

2.1. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

– Công tác tuyển sinh: đại học, sau đại học, đào tạo liên tục;

– Công tác đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo liên tục;

– Công tác xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo; xây dựng và triển khai các đề án đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy – học; và công tác sinh viên;

– Công tác lựa chọn và biên soạn giáo trình;

– Công tác khảo thí;

– Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Công tác sinh viên: các hoạt động, phong trào sinh viên và các chế độ chính sách của sinh viên và học viên;

– Chỉ đạo công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, … trong tổ chức các ngày kỷ niệm thành lập, các hoạt động của đoàn thể;

– Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

– Kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ Đào tạo và Trưởng Bộ môn Nhiễm – Vi sinh – Ký sinh trùng;

– Và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.2. Phụ trách chỉ đạo các đơn vị:

– Tổ Đào tạo;

– Tổ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục;

– Tổ Công tác sinh viên;

– Các bộ môn Điều dưỡng, Phụ sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Liên khoa hệ Nội, Nhiễm – Vi sinh – Ký sinh trùng và Trung tâm Thí nghiệm – Tiền lâm sàng.

2.3. Quan hệ đối ngoại:

– Phụ trách quan hệ Viện – Trường, đối ngoại với chính quyền địa phương phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn;

– Tham gia các sự kiện liên quan:

+ Các trường thành viên & đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh;

+ Các bệnh viện và cơ sở y tế: Các bệnh viện, đơn vị y tế thuộc tỉnh Quảng Nam, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận cẩm Lệ, Huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

2.4. Ký các văn bản:

– Các kế hoạch, quy chế, quy định, quy trình, bảng phân công nhiệm vụ, …, thuộc các lĩnh vực công tác được giao phụ trách;

– Các chủ trương, đề xuất Đại học Đà Nẵng các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi đã thống nhất trong Ban Giám hiệu.

2.5. Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Đào tạo.

3. Phó Hiệu trưởng ThS.BSCKII. Lê Kim Trọng:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác công nghệ thông tin, truyền thông, thư viện; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; phụ trách quan hệ đối ngoại với một số bệnh viện, doanh nghiệp và trường thành viên liên quan Trường Y Dược theo sự phân công; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động; tham gia chính:

3.1. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

– Công tác nghiên cứu khoa học;

– Công tác hợp tác quốc tế: chỉ đạo và trực tiếp tham gia các hoạt động tiếp khách quốc tế, trừ các đối tác lớn, truyền thống thì báo cáo Hiệu trưởng để phân công phù hợp;

– Công tác bảo vệ môi trường: chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện đúng các quy định về công tác môi trường như quản lý chất thải y tế, quản lý an toàn bức xạ;

– Chỉ đạo công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn trong tổ chức các ngày kỷ niệm thành lập, các hoạt động của đoàn thể;

– Phụ trách quan hệ với các doanh nghiệp;

– Kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y khoa và Phó Trưởng Bộ môn Ngoại và Tạo hình thẩm mỹ;

– Và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.2. Phụ trách chỉ đạo các đơn vị:

– Tổ Khoa học & Họp tác quốc tế;

– Các bộ môn: Y học chức năng & xét nghiệm Y học, Giải phẫu, Y tế công cộng & Dịch tễ học lâm sàng; Ngoại và Tạo hình thẩm mỹ, Liên khoa hệ Ngoại, Chân đoán hình ảnh.

3.3. Quan hệ đối ngoại:

– Phụ trách công tác đối ngoại với các trường thành viên;

– Tham gia các sự kiện liên quan:

+ Các Trường thành viên & đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nằng: Các đơn vị trực thuộc cơ quan Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm.

+ Các bệnh viện và cơ sở y tế: Các bệnh viện, đơn vị y tế thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng).

3.4. Ký các văn bản:

– Các Kế hoạch, quy chế, quy định, quy trình, bảng phân công nhiệm vụ,… , thuộc các lĩnh vực công tác được giao phụ trách;

– Các chủ trương, đề xuất các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi đã thống nhất trong Ban Giám hiệu.

3.5. Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Khoa học & Hợp tác quốc tế.

4. Phó Hiệu trưởng TS.BS. Trần Đình Vinh:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác sau:

4.1. Phụ trách phân công giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng, y chỉ đạo công tác đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

4.2. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ môn Phụ sản.

4.3. Tham gia vào Hội đồng Khoa học và Đào tạo, và Hội đồng khác (nếu có) của Trường Y Dược.

4.4. Phối hợp các công tác Hợp tác quốc tế có liên quan đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Phó Hiệu trưởng TS.BS. Lê Đức Nhân:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác sau:

5.1. Phụ trách phân công giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng, chỉ đạo công tác đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện Đà Nẵng.

5.2. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ môn Hồi sức cấp cứu – Liên khoa hệ Nội.

5.3. Tham gia vào Hội đồng Khoa học và Đào tạo, và Hội đồng khác (nếu có) của Trường Y Dược.

5.4. Phối hợp các công tác họp tác quốc tế có liên quan đến Bệnh viện Đà Nang.

5.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.