Định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng Quang phổ tử ngoại kết hợp phân tích đa biến

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Vũ Đặng Hoàng: Định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng Quang phổ tử ngoại kết hợp phân tích đa biến . Tạp chí Dược học , 01/8/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.