Diffuse Pancreatic Carcinoma with Hepatic Metastases

Nguyen HQ, Pham NTT, Hoang VT, Van HAT, Huynh C, Hoang DT: Diffuse Pancreatic Carcinoma with Hepatic Metastases. Case reports in oncological medicine 2020, 2020:8815745.

Link: https://doi.org/10.1155/2020/8815745

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.