Anti-inflammatory activity of ingredients from the heartwood of Vietnamese Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Tên bài báo: Anti-inflammatory activity of ingredients from the heartwood of Vietnamese Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Tên tác giả; Ngu Truong Nhan, Phi Hung Nguyen, Dam Thi Bich Hanh, Dang Thi Thuy My, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Truong Ba Phong, Nguyen Thi Mai Huong, Manh Hung Tran, Nguyen Thị Thu Tram, Dao Cuong To

Tên tạp chí: European Journal of Inflammation

Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1721727X221132273

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.