A Case of Arteriovenous Fistula After Kidney Trauma Mimicking Tumor

Hoang VT, Pham NTT, Nguyen HQ, Van HAT, Vo MTT, Nguyen TTT, Chansomphou V, Trinh CT: A Case of Arteriovenous Fistula After Kidney Trauma Mimicking Tumor. Journal of investigative medicine high impact case reports 2020, 8:2324709620967877.

Link: https://doi.org/10.1177/2324709620967877

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.