The first COVID-19 case in Afghanistan acquired from Iran

Mousavi SH, Shah J, Giang HTN, Al-Ahdal TMA, Zahid SU, Temory F, Paikan FM, Karimzadeh S, Huy NT: The first COVID-19 case in Afghanistan acquired from Iran. The Lancet Infectious diseases 2020, 20(6):657-658

Link: https://doi.org/10.1016/s1473-3099(20)30231-0

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *