BỘ MÔN NỘI
  Địa chỉ : Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
  Điện thoại : (0236) 7.109.357
  Email : bm.noi@smp.udn.vn
Trưởng Bộ môn
TS.BS. Lê Viết Nho
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Nguyễn Thành Trung (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng)
   Chuyên gia, Cố vấn
TS.BS. Nguyễn Đức Lư
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Trưởng Bộ môn lvnho@smp.udn.vn
2 TS.BS. Nguyễn Đức Lư Chuyên gia, Cố vấn ndlu@smp.udn.vn
3 Giảng viên nthung@smp.udn.vn
4 BS. Võ Thị Nga Giảng viên vtnga@smp.udn.vn
5 BS. Ba Thị Thúy Hằng Trợ giảng btthang@smp.udn.vn
6 BS. Hứa Thị Kim Chung Trợ giảng htkchung@smp.udn.vn
7 BS. Lê Hữu Linh Viễn Trợ giảng lhlvien@smp.udn.vn