XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG 2,3,5,4’-TETRAHYDROXYSTILBENE-2-O-β-D-GLUCOSIDE TRONG CAO HÀ THỦ Ô ĐỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV

“XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG 2,3,5,4’-TETRAHYDROXYSTILBENE-2-Oβ-D-GLUCOSIDE TRONG CAO HÀ THỦ Ô ĐỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV” Huỳnh Trần Quốc Dũng, Phạm Ngọc Thạc, Huỳnh Lời, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Văn Phạm Kim Thương

Link: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7659

Bài viết liên quan :