Ứng dụng phép biến đổi Fourier gián đoạn phổ tử ngoại tỷ đối để định lượng đồng thời hai hoạt chất trong một số chế phẩm hạ nhiệt giảm đau

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn Mai Hương, Vũ Đặng Hoàng: Ứng dụng phép biến đổi Fourier gián đoạn phổ tử ngoại tỷ đối để định lượng đồng thời hai hoạt chất trong một số chế phẩm hạ nhiệt giảm đau. Tạp chí Dược học, 01/10/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.