Trends in the Prevalence of Atrial Septal Defect and Its Associated Factors among Congenital Heart Disease Patients in Vietnam

Xuan Tuan H, The Phuoc Long P, Duy Kien V, Manh Cuong L, Van Son N, Dalla-Pozza R: Trends in the Prevalence of Atrial Septal Defect and Its Associated Factors among Congenital Heart Disease Patients in Vietnam. Journal of cardiovascular development and disease 2019, 7(1)

Link: https://doi.org/10.3390/jcdd7010002

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *