Thông báo về việc đề nghị góp ý Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc đề nghị góp ý Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kính đề nghị cán bộ viên chức Khoa Y – Dược, ĐHĐN tham gia góp ý.

Kính mời xem Công văn số 5242/ĐHĐN-TCCB và dự thảo dưới đây.
Link file:  CV_5242_Lay y kien ve Chien luoc

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN
Khoa Y – Dược, ĐHĐN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.