The Prevalence of Myopia and Factors Associated with It Among Secondary School Children in Rural Vietnam

Hung HD, Chinh DD, Tan PV, Duong NV, Anh NQ, Le NH, Tuan HX, Anh NT, Duong NTT, Kien VD: The Prevalence of Myopia and Factors Associated with It Among Secondary School Children in Rural Vietnam. Clin Ophthalmol 2020, 14:1079-1090.

Link: https://dx.doi.org/10.2147%2FOPTH.S251218

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.