The first Vietnamese case of COVID-19 acquired from China

Van Cuong L, Giang HTN, Linh LK, Shah J, Van Sy L, Hung TH, Reda A, Truong LN, Tien DX, Huy NT: The first Vietnamese case of COVID-19 acquired from China. The Lancet Infectious Diseases 2020, 20(4):408-409

Link: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30111-0

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *