Stillbirth and preterm birth and associated factors in one of the largest cities in central Vietnam

Giang HTN, Bechtold-Dalla Pozza S, Tran HT, Ulrich S: Stillbirth and preterm birth and associated factors in one of the largest cities in central Vietnam. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2019, 108(4):630-636

Link: https://doi.org/10.1111/apa.14534

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *