Prospective case-control analysis of the aetiologies of acute undifferentiated fever in Vietnam

Le-Viet N, Le V-N, Chung H, Phan D-T, Phan Q-D, Cao T-V, Abat C, Raoult D, Parola P: Prospective case-control analysis of the aetiologies of acute undifferentiated fever in Vietnam. Emerg Microbes Infect 2019, 8(1):339-352

Link: https://dx.doi.org/10.1080%2F22221751.2019.1580539

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *