Prevalence and Pattern of Congenital Anomalies in a Tertiary Hospital in Central Vietnam

Giang HTN, Bechtold-Dalla Pozza S, Ulrich S, Linh LK, Tran HT: Prevalence and Pattern of Congenital Anomalies in a Tertiary Hospital in Central Vietnam. J Trop Pediatr 2020, 66(2):187-193

Link: https://doi.org/10.1093/tropej/fmz050

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *