Prediction Model for Antimalarial Activities of Hemozoin Inhibitors by Using Physicochemical Properties

Mosaddeque F, Mizukami S, Kamel MG, Teklemichael AA, Dat TV, Mizuta S, Toan DV, Ahmed AM, Vuong NL, Elhady MT et al: Prediction Model for Antimalarial Activities of Hemozoin Inhibitors by Using Physicochemical Properties. Antimicrobial agents and chemotherapy 2018, 62(5)

Link: https://doi.org/10.1128/aac.02424-17

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *