Phạm trù thang độ trong ngôn ngữ bình luận xã hội trên báo chí Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Trương Lê Bích Trang, Võ Nguyễn Thùy Trang: Phạm trù thang độ trong ngôn ngữ bình luận xã hội trên báo chí Tiếng Việt và Tiếng Anh.. Tạp chí Khoa học Và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 25/02/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *