Monitoring and interventions are needed to reduce the very high Caesarean section rates in Vietnam

Giang HTN, Ulrich S, Tran HT, Bechtold-Dalla Pozza S: Monitoring and interventions are needed to reduce the very high Caesarean section rates in Vietnam. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2018, 107(12):2109-2114.

(Link: https://doi.org/10.1111/apa.14376)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *