Methodological steps used by authors of systematic reviews and meta-analyses of clinical trials: a cross-sectional study

Giang HTN, Ahmed AM, Fala RY, Khattab MM, Othman MHA, Abdelrahman SAM, Thao LP, Gabl AEAE, Elrashedy SA, Lee PN et al: Methodological steps used by authors of systematic reviews and meta-analyses of clinical trials: a cross-sectional study. BMC Medical Research Methodology 2019, 19(1):164

Link: https://doi.org/10.1186/s12874-019-0780-2

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *