Introduction of Novel Surgical Techniques: A Survey on Knowledge, Attitude, and Practice of Surgeons

Ahmed AM, Giang HTN, Ghozy S, Salem H, Algazar MO, Altibi A, Son HT, Nam Anh TH, Cuong TD, Tuan LQA et al: Introduction of Novel Surgical Techniques: A Survey on Knowledge, Attitude, and Practice of Surgeons. Surg Innov 2019, 26(5):560-572

Link: https://doi.org/10.1177/1553350619849127

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *