Intracranial Neurenteric Cyst in a Patient with Acute Unilateral Thalamic Infarction

Hoang VT, Van HAT, Nguyen HQ, Pham NTT, Vo MTT, Chansomphou V, Trinh CT: Intracranial Neurenteric Cyst in a Patient with Acute Unilateral Thalamic Infarction. European journal of case reports in internal medicine 2020, 7(12):001866.

Link: https://doi.org/10.12890/2020_001866

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.