Giant compound odontoma of the mandible in an adolescent

Hoang VT, Thi Van HA, Thi Nguyen TT, Hoang Le DT, Vo NQ, Vo TH, Chansomphou V, Thi Pham NT, Trinh CT, Aiuto R: Giant compound odontoma of the mandible in an adolescent. Journal of Pediatric Surgery Case Reports 2021, 65:101755.

Link: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101755

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.