Fabrication of assembled membrane from malonate-functionalized graphene and evaluation of its permeation performance

Le LH, Trinh DX, Trung NB, Tran TPN, Taniike T: Fabrication of assembled membrane from malonate-functionalized graphene and evaluation of its permeation performance. Carbon 2017, 114:519-525.

Link: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2016.12.029

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *