Định lượng paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng biến đổi trung bình trung tâm phổ tử ngoại tỷ đối

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn Mai Hương, Vũ Đặng Hoàng: Định lượng paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng biến đổi trung bình trung tâm phổ tử ngoại tỷ đối. Tạp chí Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc, 15/7/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.