Dengue hemophagocytic syndrome: A systematic review and meta-analysis on epidemiology, clinical signs, outcomes, and risk factors.

Giang HTN, Banno K, Minh LHN, Trinh LT, Loc LT, Eltobgy A, Tai LLT, Khan A, Tuan NH, Reda Y et al: Dengue hemophagocytic syndrome: A systematic review and meta-analysis on epidemiology, clinical signs, outcomes, and risk factors. Reviews in medical virology 2018, 28(6):e2005.

Link: https://doi.org/10.1002/rmv.2005

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *