Cố định enzyme glucose oxidase lên vật liệu từ tính cấu trúc core-shell Fe3O4NP@SiO2 và thử hoạt tính xúc tác của nó

Hoàng Ngọc Ánh Nhân; Nguyễn Bá Trung: Cố định enzyme glucose oxidase lên vật liệu từ tính cấu trúc core-shell Fe3O4NP@SiO2 và thử hoạt tính xúc tác của nó. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 04/10/2018 (Tạp chí có ISSN khác)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.