BAN CHỦ NHIỆM KHOA


 

Trưởng khoa
TS.BS. Lê Viết Nho

Phó Trưởng khoa
TS.BS. Lê Đức Nhân (Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng)

Phó Trưởng khoa
TS.BS. Trần Đình Vinh (Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Trưởng Khoa: TS.BS. Lê Viết Nho

 • Phụ trách chung toàn bộ mọi hoạt động của Khoa Y Dược – (ĐHĐN).

 • Trực tiếp chỉ đạo duyệt các kế hoạch, chương trình công tác của Khoa; thông qua và ban hành các nội quy, quy chế, các quy định áp dụng trong Khoa; Quy hoạch và chiến lược phát triển Khoa; Các chương trình liên kết với nước ngoài, các dự án.

 • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

  • Tổ chức cán bộ; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ;
  • Công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển;
  • Công tác Hành chính;
  • Công tác CNTT Truyền thông & Thư viện;
  • Công tác Kế hoạch – Tài chính;
  • Công tác Thi đua – Khen thưởng; Chính trị – tư tưởng
  • Công tác đào tạo, tuyển sinh đại học, sau đại học, đào tạo liên tục;
  • Công tác xây dựng chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp dạy – học, thẩm định các chương trình đào tạo;
  • Công tác Cơ sở vật chất;
  • An ninh – Quốc phòng;
  • Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Khoa Y Dược: hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể khác của Khoa;
  • Phụ trách quản lý hoạt động tại Trung tâm Y khoa và phân công giảng viên của Khoa tham gia lâm sàng tại Trung tâm Y khoa;
  • Quản lý hoạt động quan hệ Viện – Trường.

 • Phụ trách chỉ đạo công tác của các đơn vị:

  • Tổ Hành chính tổng hợp; Bộ phận Tài chính;
  • Tổ Đào tạo;
  • Trung tâm Y khoa;
  • Khối ngành Y khoa và Dược học.
 • Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Hành chính tổng hợp.

2. Phó Trưởng Khoa: 

 • Giúp Phó Trưởng khoa PT theo dõi và điều hành công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Hợp tác quốc tế, sở hữu trí tuệ; Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Công tác sinh viên.
 • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:
  • Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế;
  • Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục;
  • Công tác sinh viên;
  • Ký giấy xác nhận sinh viên;
  • Quan hệ doanh nghiệp thuộc Khoa và một số dự án theo sự phân công của Phó Trưởng khoa Phụ trách;
  • Và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phó Trưởng khoa PT.
 • Phụ trách các đơn vị như sau:
  • Tổ Khoa học – HTQT;
  • Tổ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục;
  • Tổ Công tác sinh viên;
  • Khối ngành Răng Hàm Mặt và Điều dưỡng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Trưởng khoa PT phân công.
 • Tham gia sinh hoạt tại: Tổ KH&HTQT.

3. Phó Trưởng Khoa: TS.BS. Lê Đức Nhân

 • Phụ trách Công tác tổ chức, hỗ trợ HSSV thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

5. Phó Trưởg Khoa: TS.BS. Trần Đình Vinh

 • Phụ trách Công tác tổ chức, hỗ trợ HSSV thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Sản – Nhi TP Đà Nẵng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN
Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Trưởng khoa (0236) 7 109 357
2
3 TS.BS. Lê Đức Nhân (Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng) Phó Trưởng khoa (0236) 3 821 118
4 TS.BS. Trần Đình Vinh (Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng) Phó Trưởng khoa (0236) 3 840 775