The Cyclodextrin inclusion complex containing biodegradable polymeric systems as drug carrier

Trương Lê Bích Trâm, Trương Lê Bích Trang: The Cyclodextrin inclusion complex containing biodegradable polymeric systems as drug carrier. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 30/6/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Phạm trù thang độ trong ngôn ngữ bình luận xã hội trên báo chí Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Trương Lê Bích Trang, Võ Nguyễn Thùy Trang: Phạm trù thang độ trong ngôn ngữ bình luận xã hội trên báo chí Tiếng Việt và Tiếng Anh.. Tạp chí Khoa học Và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 25/02/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật

Phan Thế Phước Long, Lê Văn Đức, Lê Kim Thanh, Bùi Khánh Linh: Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật. Tạp chí y học thực hành, 01/02/2018 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư…

Sử dụng kháng sinh cho trẻ có sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đỗ Thị Thúy Duy, Elizabeth Esterl, Trần Thụy Khánh Linh: Sử dụng kháng sinh cho trẻ có sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 08/12/2017 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư…

Antimicrobial and Efflux Pump Inhibitory Activity of Carvotacetones from Sphaeranthus africanus Against Mycobacteria

Tran HT, Solnier J, Pferschy-Wenzig E-M, Kunert O, Martin L, Bhakta S, Huynh L, Le TM, Bauer R, Bucar F: Antimicrobial and Efflux Pump Inhibitory Activity of Carvotacetones from Sphaeranthus africanus Against Mycobacteria. Antibiotics 2020, 9(7):390. Link: https://doi.org/10.3390/antibiotics9070390

The Prevalence of Myopia and Factors Associated with It Among Secondary School Children in Rural Vietnam

Hung HD, Chinh DD, Tan PV, Duong NV, Anh NQ, Le NH, Tuan HX, Anh NT, Duong NTT, Kien VD: The Prevalence of Myopia and Factors Associated with It Among Secondary School Children in Rural Vietnam. Clin Ophthalmol 2020, 14:1079-1090. Link: https://dx.doi.org/10.2147%2FOPTH.S251218