Appropriate care for neonates born to mothers with COVID-19 disease

Tran HT, Nguyen PTK, Huynh LT, Le CHM, Giang HTN, Nguyen PTT, Murray J: Appropriate care for neonates born to mothers with COVID-19 disease. Acta Paediatrica 2020, 109(9):1713-1716

Link: https://doi.org/10.1111/apa.15413

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *