The Cyclodextrin inclusion complex containing biodegradable polymeric systems as drug carrier

Trương Lê Bích Trâm, Trương Lê Bích Trang: The Cyclodextrin inclusion complex containing biodegradable polymeric systems as drug carrier. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 30/6/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *