Quy định thi tốt nghiệp đại học chính quy tại Khoa Y Dược - ĐHĐN | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Hoạt động sinh viên