Phòng Tổ chức - Hành chính | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Phòng Tổ chức - Hành chính

26-02-2019 | 58490 lượt xem
 
  Địa chỉ : Làng Đại học Đại học Đà Nẵng (Hòa Quý)
  Điện thoại : (0236) 3 840 775
  Email : tochuc@smp.udn.vn
 
 
Trưởng phòng
TS.BS. Nguyễn Công Đào
Phó Trưởng phòng
CN. Nguyễn Thị Thu Hiền
 

 

1. Chức năng

  • Tham mưu cho BGH về công tác Tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng- kỷ luật, công tác hành chính, công tác thường trực, bảo vệ và phòng chống cháy nổ; công tác quản lý, chống xuống cấp đối với các công trình-cơ sở  kết cấu hạ tầng.

2. Nhiệm vụ

  • Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, giám sát tình hình thực hiện quy chế hoạt động, quy chế làm việc của Nhà trường và chấp hành các đường lối chủ trương, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  • Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, quy chế về: Thi đua khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc và tương đương.

  • Xây dựng kế hoạch tổ chức biên chế, HĐLĐ; chấm dứt HĐ, sa thải người LĐ vi phạm HĐ...trình BGH phê duyệt ;

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện qui chế trên các mặt thi đua khen thưởng ; thường trực công tác bình xét ABC hàng tháng; bình xét các danh hiệu thi đua học kỳ và năm học cho CB-GV-NV ;    

  • Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác cải cách hành chính trong toàn Trường. Thực hiện các công tác phục vụ, công vụ của Trường ;

  • Thực hiện công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng , lớp học , hội trường , nhà công vụ , KTX , Nhà ăn …  (theo qui chế quản lý việc sử dụng tài sản nhà trường );

  • Quản lý công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân quân-tự vệ của cán bộ viên chức.Tổ chức thực hiện công tác thường trực, bảo vệ an ninh trật tự và tổ chức thực hiện công tác phòng chống  lụt bão, cháy nổ trong toàn Trường.

  • Đảm nhiệm vai trò tổ chức các Đại hội, hội nghị của Trường; tổng hợp Báo cáo tháng, quí, học kỳ, năm học; báo cáo của hội nghị CB-CN-VC .

  • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
 TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Nguyễn Công Đào Trưởng phòng 0989384512
2 Phó Trưởng phòng 0905945253
3 Kế toán viên 0905072119
5 CN. Nguyễn Đoàn Thảo Hiền Chuyên viên 0905901090
6 Chuyên viên 0974400579
7 CN. Nguyễn Thị Mỹ Linh Chuyên viên 0969100887
8 Chuyên viên 0979460503
9 Cao Thị Minh Nhân viên (0236) 3990456
10 Thái Văn Chương Nhân viên (0236) 3990456
11 Nguyễn Văn Anh Lái xe 01227543050
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên