Phòng đào tạo | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Phòng đào tạo

26-02-2019 | 73633 lượt xem
  Địa chỉ : Làng Đại học Đại học Đà Nẵng (Hòa Quý)
  Điện thoại : (0236) 3 990461
  Email : daotao@smp.udn.vn
 
Trưởng phòng
ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn
Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Hà
Phó Trưởng phòng
BS.CKII. Hồ Đắc Hạnh (Trưởng phòng chỉ đạo tuyến BV Đa khoa Đà Nẵng)
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thanh Điệp
 

 

1. Chức năng

  • Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối tham mưu cho Ban chủ nhiệm Khoa trong các hoạt động đào tạo trong Nhà trường.

 

2. Nhiệm vụ

  • Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy hàng năm và dài hạn của Nhà trường.

  • Lập kế hoạch, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp; công nhận và cấp bằng, chứng chỉ; lưu giữ hồ sơ về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.

  • Lập kế họach và tổ chức thực hiện công tác liên kết đào tạo, đào tạo theo địa chỉ;

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ, kế hoạch hội giảng và đổi mới phương pháp dạy học đối với giáo viên.

  • Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập.

  • Theo dõi, tổng hợp các hoạt động giảng dạy; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng (bao gồm cả báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo của Trường hàng tháng, học kỳ, năm học và các báo cáo đột xuất về đào tạo).

  • Dự thảo các Quyết định về đào tạo như: Các Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, thi HSSV giỏi, hội giảng, khen thưởng cho sinh viên.

  • Dự thảo hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng.

  • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công sự phân công của Ban Chủ nhiệm Khoa.

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
 TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn Trưởng phòng 0914084567
2 Phó Trưởng phòng 01663236999
3 Phó Trưởng phòng 0914000210
4 BS.CKII. Hồ Đắc Hạnh Phó Trưởng phòng (0236) 3 990461
5 BS. Nguyễn Đức Nhơn Giảng viên 01672129784
6 BS. Nguyễn Thành Nam Giảng viên 01232807915
7 KS. Phạm Đức Thiện Chuyên viên 0979552214
8 Kỹ sư 0934937876

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên