Cơ cấu tổ chức | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức

07-03-2017 | 56830 lượt xem

BAN CHỦ NHIỆM KHOA Y DƯỢC - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 Trưởng khoa

PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn

(Giám đốc Trung tâm Y khoa - ĐHĐN)  

 

Phó Trưởng khoa
TTƯT.BS.CKII. Nguyễn Út (Phó GĐ Sở Y tế ĐN, GĐ BV Ung Bướu ĐN)
Phó Trưởng khoa
TS.BS. Lê Đức Nhân (Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng)

Phó Trưởng khoa
TS.BS. Lê Viết Nho (Phó Giám đốc Trung tâm Y khoa - ĐHĐN)

Phó Trưởng khoa
TS.BS. Phan Thế Phước Long
Phó Trưởng khoa
TS.BS. Trần Đình Vinh (Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng)

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

 

1. Trưởng khoa: PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc ĐHĐN về toàn bộ mọi hoạt động của Khoa Y Dược.

 • Trực tiếp chỉ đạo duyệt các kế hoạch,chương trình công tác của Khoa; thông qua và ban hành các nội quy, quy chế, các quy định áp dụng trong Khoa;Quy hoạch và chiến lược phát triển Khoa; Các chương trình liên kết với nước ngoài, các dự án.
 • Trực tiếp chỉ đạo phụ trách các mảng công tác như sau:

+ Tổ chức cán bộ; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển Khoa;

+ Công tác Hành chính;

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính;

+ Công tác truyền thông;

+ Công tác Thi đua - Khen thưởng; Chính trị - tư tưởng.

 • Phụ trách chỉ đạo công tác của các đơn vị:

+ Tổ Tổ chức - Hành chính;

+ Bộ phận Tài chính;

 • Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Tổ chức Hành chính

2. Phó Trưởng khoa TS.BS Phan Thế Phước Long: Giúp Trưởng khoa theo dõi và điều hànhcông tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Hợp tác quốc tế, sở hữu trí tuệ; Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Công tác sinh viên.

 • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

+ Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế;

+ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Công tác sinh viên;

+ An ninh - Quốc phòng;

+ Trật tự, an toàn cơ quan, trường học: Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bão lụt, phòng chống tệ nạn xã hội;

+ Và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

 • Phụ trách các đơn vị sau:

+ Tổ NCKH - HTQT;

+ Tổ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục;

+ Tổ Công tác sinh viên;

+ Khối ngành Răng Hàm Mặt và Dược.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.
 • Tham gia sinh hoạt tại: Tổ NCKH&HTQT.

3. Phó Trưởng khoa TS.BS Lê Viết Nho: Giúp Trưởng khoa theo dõi và điều hành công tác Đào tạo: tuyển sinh đại học, sau đại học, hoạt động đào tạo liên tục; Công tác xây dựng chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp dạy - học, thẩm định các chương trình đào tạo; Cơ sở vật chất; Phòng Y tế cơ quan.

 • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác như sau:

+ Công tác đào tạo, tuyển sinh đại học, sau đại học, đào tạo liên tục;

+ Công tác xây dựng chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp dạy - học, thẩm định các chương trình đào tạo;

+ Cơ sở vật chất;

+ Phòng Y tế cơ quan;

+ Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Khoa Y Dược: Hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các  đoàn thể khác của Khoa; 

+ Phân công giảng viên của Khoa tham gia lâm sàng tại Trung tâm Y khoa;

+ Quan hệ doanh nghiệp thuộc Khoa và một số dự án theo sự phân công của Trưởng khoa;

+ Thay mặt Trưởng khoa quản lý hoạt động quan hệ Viện – Trường;

+ Và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

 • Phụ trách các đơn vị như sau:

+ Tổ Đào tạo;

+ Tổ Cơ sở vật chất;

+ Khối ngành Y đa khoa và Điều dưỡng.

 • Tham gia sinh hoạt tại: Tổ Đào tạo.

4. Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Đức Nhân

 • Phụ trách Công tác tổ chức, hỗ trợ HSSV thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

5. Phó Trưởng khoa: TTƯT.BS.CKII. Nguyễn Út

 • Phụ trách Công tác tổ chức, hỗ trợ HSSV thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Ung Bướu TP Đà Nẵng.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

6. Phó Trưởng khoa: TS.BS. Trần Đình Vinh

 • Phụ trách Công tác tổ chức, hỗ trợ HSSV thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Sản - Nhi TP Đà Nẵng.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Hoạt động sinh viên