Cơ cấu tổ chức | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức

07-03-2017 | 31512 lượt xem

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

 

Trưởng khoa

PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn 


Phó Trưởng khoa
TTƯT.BS.CKII. Nguyễn Út (Phó GĐ Sở Y tế ĐN, GĐ BV Ung Bướu ĐN)
Phó Trưởng khoa
TS.BS. Lê Đức Nhân (Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng)
Phó Trưởng khoa
TS.BS. Phan Thế Phước Long
Phó Trưởng khoa
TS.BS. Trần Đình Vinh (Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng)
 

 

*   PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

1. Trưởng khoa: PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn

 • Phụ trách chung.

 • Phụ trách công tác cán bộ, công tác tài chính, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, quản trị phục vụ (cơ sở vật chất, y tế, dịch vụ), chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng và xây dựng các chiến lược phát triển Khoa.

 • Phụ trách đào tạo liên tục và nhu cầu nhân lực.

 • Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: các chương trình liên kết với nước ngoài, các dự án.

 • Trực tiếp xử lý các công văn, chỉ thị... gửi đến trường, duyệt các kế hoạch, chương trình công tác của Khoa; thông qua và ban hành các nội quy, quy chế, các quy định áp dụng trong Khoa.

 • Theo dõi hoạt động Công đoàn, Theo dõi hoạt động Đoàn thanh niên

 • Sinh hoạt tại Phòng HCTH.

   

2. Phó Trưởng khoa: TS.BS. Phan Thế Phước Long

 • Phụ trách công tác Đào tạo đào tạo đại học, trung cấp, Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Hợp tác Quốc tế, sở hữu trí tuệ.

 • Thay mặt Trưởng Khoa theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Bộ phận Hợp tác Quốc tế, Bộ môn Y, một số dự án theo sự phân công của Trưởng Khoa.

 • Thay mặt Trưởng Khoa quản lý hoạt động quan hệ Viện – Trường, quan hệ doanh nghiệp.

 • Sinh hoạt tại Phòng Đào tạo và Công tác HSSV

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

 • Phụ trách công tác tổ chức hành chính, nhân sự, cơ sở vật chất, Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác Pháp chế và Thanh tra giáo dục, an ninh trật tự, công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ.
 • Thay mặt Trưởng Khoa theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng HCTH, Bộ môn Điều dưỡng, Bộ phận KT&ĐBCLGD, quan hệ doanh nghiệp thuộc Khoa và một số dự án theo sự phân công của Trưởng Khoa.

 • Hội sinh viên, hoạt động “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ”.

 • Thay mặt Trưởng Khoa quản lý hoạt động quan hệ Viện – Trường.

 • Sinh hoạt tại Phòng Hành chính tổng hợp.

   

3. Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Đức Nhân

 • Phụ trách Công tác tổ chức, hỗ trợ HSSV thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

   

4. Phó Trưởng khoa: TTƯT.BS.CKII. Nguyễn Út

 • Phụ trách Công tác tổ chức, hỗ trợ HSSV thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Ung Bướu TP Đà Nẵng.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

   

5. Phó Trưởng khoa: TS.BS. Trần Đình Vinh

 • Phụ trách Công tác tổ chức, hỗ trợ HSSV thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Sản - Nhi TP Đà Nẵng.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa phân công.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Hoạt động sinh viên