Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tình hình tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị và nông thôn của Đà Nẵng

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Nam Giang. Mã số: Đ2015-01-24. Năm hoàn thành: 2017.

(Sản phẩm đề tài: 01 Bài báo đăng tạp chí trong nước; 01 Sản phẩm ứng dụng)

 

Bài viết liên quan :

Facebook youtube google maps