BỘ MÔN LIÊN CHUYÊN KHOA HỆ NỘI | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN LIÊN CHUYÊN KHOA HỆ NỘI

27-03-2019 | 73897 lượt xem

 

BỘ MÔN LIÊN CHUYÊN KHOA HỆ NỘI

 

Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Đặng Công Lữ (Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp BV Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Nguyễn Văn Dũng (Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Y học Cổ truyền Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Lâm Tứ Trung (Giám đốc BV Tâm thần Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Nguyễn Hồng Long (Phó giám đốc BV Ung Bướu Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
ThS.BS. Lê Văn Đức (Giám đốc BV Lao và bệnh Phổi Đà Nẵng)
 

  

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Đặng Công Lữ (Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn (0236) 3821118
2 TS.BS. Nguyễn Văn Dũng (Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Y học Cổ truyền Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0905644388
3 BS.CKII. Lâm Tứ Trung (Giám đốc BV Tâm thần Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0905123410
4 BS.CKII. Nguyễn Hồng Long (Phó giám đốc BV Ung Bướu Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0989122221
5 ThS.BS. Lê Văn Đức (Giám đốc BV Lao và bệnh Phổi Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0913497913
 
 
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên