BỘ MÔN PHỤC HÌNH | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN PHỤC HÌNH

27-03-2019 | 31033 lượt xem
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Lê Văn Hà
 

  

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 BS.CKII. Lê Văn Hà Phó Trưởng Bộ môn (0236) 3 990 468

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên