BỘ MÔN NỘI | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN NỘI

31-12-2018 | 63322 lượt xem
 

 

Trưởng Bộ môn
TS.BS. Lê Viết Nho 

 

Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Giao Thị Thoa (Khoa Nội tim mạch BV Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Nguyễn Đức Lư (Trưởng khoa Nội tổng hợp BV Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Huỳnh Đình Lai (Trưởng Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
ThS.BS. Nguyễn Trung Hưng
Trưởng phân môn Nội Hô hấp
BS.CKII. Nguyễn Hứa Quang (Trưởng Khoa Nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng)
Trưởng phân môn Nội Tiêu Hóa
BS.CKII. Nguyễn Văn Xứng (Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng)
Trưởng phân môn Nội thận, Tiết niệu, Nội tiết
ThS.BS. Đặng Anh Đào (Trưởng Khoa Nội thận - Tiết niệu - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng)
Trưởng phân môn Nội Thần kinh, Cơ xương khớp
ThS.BS. Lê Hoàng Trường (Trưởng Khoa Nội Thần kinh-Cơ xương khớp-Huyết học Bệnh viện Đà Nẵng)
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
TT  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Lê Viết Nho Trưởng Bộ môn 0905154572
2 BS.CKII. Trần Đình Lai (Trưởng khoa Nội tim mạch BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0983344137
3 TS.BS. Nguyễn Đức Lư (Trưởng khoa Nội tổng hợp BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0903599456
4 TS.BS. Giao Thị Thoa (Khoa Tim mạch BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0905171719
5 ThS.BS. Nguyễn Trung Hưng Phó Trưởng Bộ môn 0914781477
6 BS.CKII. Nguyễn Hứa Quang (Trưởng Khoa Nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Nội Hô hấp (0236) 3 821 118
7 BS.CKII. Nguyễn Văn Xứng (Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Nội Tiêu Hóa (0236) 3 821 118
8 ThS.BS. Đặng Anh Đào (Trưởng Khoa Nội thận - Tiết niệu - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Nội thận, Tiết niệu, Nội tiết 0935938668
9 ThS.BS. Lê Hoàng Trường (Trưởng Khoa Nội Thần kinh-Cơ xương khớp-Huyết học Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Nội Thần kinh, Cơ xương khớp    (0236) 3 821 118 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên