BỘ MÔN NGOẠI | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN NGOẠI

01-01-2019 | 28084 lượt xem

BỘ MÔN NGOẠI

 

Phó Chủ nhiệm Bộ môn
ThS.BS. Phạm Trần Xuân Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Nguyễn Công Đào
Phó Trưởng Bộ môn
ThS.BS. Lê Kim Trọng
Trưởng phân môn Ngoại Tiết niệu
BS.CKII. Bùi Chín (Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng)
Trưởng phân môn Ngoại Chấn thương Chỉnh hình
BS.CKII. Lê Văn Mười (Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng
Trưởng phân môn Ngoại Tiêu hóa
BS.CKII. Nguyễn Hoàng (Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng)
Trưởng phân môn Ngoại Lồng ngực
ThS.BS. Thân Trọng Vũ (Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng)
 

Bộ môn Ngoại

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 ThS.BS. Phạm Trần Xuân Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng) Phó Chủ nhiệm Bộ môn (0236) 3 990 468
2 TS.BS. Nguyễn Công Đào Phó Trưởng Bộ môn 0989384512
3 ThS.BS. Lê Kim Trọng Phó Trưởng Bộ môn (0236) 3 990 468
4 BS.CKII. Bùi Chín (Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Ngoại Tiết niệu (0236) 3 821 118
5 BS.CKII. Lê Văn Mười (Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng Trưởng phân môn Ngoại Chấn thương Chỉnh hình (0236) 3 821 118
6 BS.CKII. Nguyễn Hoàng (Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Ngoại Tiêu hóa (0236) 3 821 118
7 ThS.BS. Thân Trọng Vũ (Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Ngoại Lồng ngực (0236) 3 821 118
8 BS. Nguyễn Tuấn Anh Giáo vụ 0909656860
9 BS. Nguyễn Thị Nguyên Thanh Giảng viên (0236) 3 990 468

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên