BỘ MÔN LÝ SINH - KỸ THUẬT Y HỌC | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN LÝ SINH - KỸ THUẬT Y HỌC

27-03-2019 | 23736 lượt xem
Trưởng Bộ môn
ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn
 

 

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Trưởng Bộ môn 0914084567
2 BS.CKII. Ngô Hữu Thuận Giảng viên (0236) 3990468
3 BS.CKII. Nguyễn Đình Dân Giảng viên (0236) 3990468
4 ThS.BS. Nguyễn Đình Duyên Giảng viên (0236) 3990468
5 BS. Võ Thị Minh Trí Giảng viên 0935048565
6 PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Hoa Giảng viên thỉnh giảng (0236) 3990457
7 TS.BS. Huỳnh Quang Huy Giảng viên thỉnh giảng (0236) 3990457
8 TS.BS. Võ Tấn Đức Giảng viên thỉnh giảng (0236) 3990457
9 BS.CKII. Nguyễn Hữu Chí Giảng viên thỉnh giảng (0236) 3990457
10 BS.CKI. Nguyễn Quang Trọng Giảng viên thỉnh giảng (0236) 3990457
11 BS. Nguyễn Quý Khoáng Giảng viên thỉnh giảng (0236) 3990457

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên