BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH - HÓA DƯỢC - KIỂM NGHIỆM - ĐỘC CHẤT | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH - HÓA DƯỢC - KIỂM NGHIỆM - ĐỘC CHẤT

27-03-2019 | 4143 lượt xem
Trưởng Bộ môn
PGS.TS. Nguyễn Bá Trung
 

  

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Trưởng Bộ môn (0236) 3 532 060
 
 
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên