BỘ MÔN HÓA HỌC - HÓA SINH | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN HÓA HỌC - HÓA SINH

27-03-2019 | 41374 lượt xem
Trưởng Bộ môn
PGS.TS. Nguyễn Bá Trung
 

  

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Trưởng Bộ môn (0236) 3 532 060
2 TS. Phan Thị Hằng Nga Giảng viên (0236) 3 990 468
3 ThS. Hoàng Ngọc Ánh Nhân Kỹ thuật viên (0236) 3532060

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên