BỘ MÔN DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

03-01-2019 | 11278 lượt xem
Phó Trưởng Bộ môn
DS.CKII. Trần Thị Đảm (Trưởng khoa Dược BV Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
ThS. Nguyễn Thị Việt Hà
 

1. Chức năng

 • Bộ môn Dược có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các học phần về dược lý. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn dược . Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

2. Nhiệm vụ

 • Xác định học thuật của Bộ môn phù hợp với mục tiêu đào tạo chung của Khoa.

 • Xây dựng chương trình, đề cương chi tiết các học phần được phân công.

 • Biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu học tập ,bài giảng các môn học được phân công.

 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần do Khoa giao.

 • Phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tiến bộ giảng dạy các học phần được giao.

 • Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ chức dự giờ giảng của các bộ giảng dạy trong bộ môn.

 • Tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên làm ngân hàng đề thi, làm đề thi hết các học phần và chấm thi các học phần.

 • Xây dựng phương pháp và tổ chức đánh giá phù hợp với đặc thù các học phần bộ môn được phân công giảng dạy.

 • Lưu trữ kết quả thi và kiểm tra các môn học do bộ môn phụ trách theo đúng quy chế đào tạo và quy định của Khoa.

 • Tham gia các công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của Khoa.

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 DS.CKII. Trần Thị Đảm (Trưởng khoa Dược BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0983945229
2 Phó Trưởng Bộ môn 0905999066
3 Giáo vụ (0236) 3 532 060
4 TS. Trần Xuân Trí Giảng viên (0236) 3 990 468
5 ThS. Phạm Văn Khánh Giảng viên (0236) 3 990 468
6 ThS. Trương Thị Thư Hường Giảng viên (0236) 3 990 468
7 DS. Huỳnh Thụy Mỹ Trúc Giảng viên 0905176582
8 Giảng viên 0905726210
9 Giảng viên 0932540040
10 Kỹ thuật viên 0987424551
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên